fbpx

ПРОЕКТ

 • "Хората казват, че те смърдят, че не трябва да стоиш близо до тях, че имат болести."

  Ученик от Италия
 • “I’m French and on one side Algerian, if I see a person insulting another ‘you’re a dirty Arab, what are you doing here?’ I will get in [the conflict]"

  Student from France

Цели

В контекст, в който гражданите на трети страни са засегнати от разпространението на подвеждаща информация и предубедена комуникация с дискриминационни нагласи, младите тийнейджъри (11-14 годишни) трябва да са готови да влязат в онлайн света с подходящи инструменти.

NEMO има за цел да се бори със стереотипите срещу граждани на трети страни, като се съсредоточи върху умножаващата се роля на онлайн информацията чрез процес на повишаване на осведомеността и обучението, на младите хора, близки до онлайн средата.

По-специално проектът има за цел:

 • Да се постигне по-добро разбиране при използването на цифрови медии от младежите, особено във връзка с разпространението на подвеждащи новини и дискриминационно поведение;
 • Да се повиши осведомеността на ключови фигури (родители и учители/училищна среда) относно дискриминацията на граждани  натрети страни в новите медии (социални мрежи и интернет), за да си дадат сметка за решаващата роля, която те играят в подпомагането на детето при срещата му с това явление; ;
 • Да се стимулира промяна в поведението на места и обществени  среди, където интеграцията изглежда истинско предизвикателство, включващо както родители мигранти, така и немигранти;
 • Насърчаване на родителите на мигранти, особено на майките, да участват в училищния живот на децата си, защото интеграцията включва и зрителни контакти. Онлайн поведението и критичното отношение към подвеждаща информация могат да бъдат подобрени чрез ежедневни човешки взаимоотношения.

Дейности

NEMO възнамерява да насочи младежите (ученици на възраст 11-14 години) към съзнателното и балансирано използване на онлайн комуникационни и информационни инструменти относномиграцията и гражданите на трети страни. За целта проектът ще създаде иновативен инструментариум за средни училища, разработен чрез фактически данни и подсилен чрез иновативна широкомащабна комуникационна кампания.

По този начин целите на проекта ще бъдат постигнати чрез следния набор от дейности:

 • Фоново проучване за идентифициране на стереотипи и дискриминация на граждани на трети страни в онлайн и извън интернет средите на целевите групи и оценка на ефективния отговор на дезинформация;
 • Съвместен инструментариум за училища, създаден отзаинтересованите страни – мигранти, ученици, учители, родители мигранти и немигранти – осигуряване на дейности и инструменти за борба срещу онлайн дискриминацията на гражданинатрети страни;
 • Пилотни тестове на инструментариума в избрани училища в 5 държави;
 • Комуникационна кампания, фокусирана върху положителни историина мигранти, включително свидетелства на граждани на трети страни, ще подсили пътя, разработен в училищата;
 • Оценка на въздействието на проекта.

Методология

Методологията е изградена около концепциите за подходи, основани на доказателства и участие.

Всъщност социалните интервенции и комуникационните кампании са ефективни, ако се основават на ясни нужди и данни, както и на споделени решения. Това също допринася за овластяването на конкретни участници.

Включването на родители и учители е най-добрият начин за свързване на двете средиза социализация (семейството и училището) в отношения, които засилват въздействието на дейностите сучениците. Освен това, в специфичния контекст на проект, занимаващ се с мигрантски социални проблеми, в рамките на мигрантските семейства, NEMO ще включва предимномайки. Всъщност мъжката родителска фигура често се приема за изключение във връзката с училищната институция.

Очаквани резултати

NEMO ще окажепряко краткосрочно въздействие върху:

 • Учениците ще развият нова информираност относно дискриминацията,стереотипите и инструментите за борба с явлението дезинформация;
 • Училищният персонал ще придобие осведоменост за ролята си на фактор за положителна промяна. Също така ще разработи нови специфични знания за стереотипите – как се изграждат и разпространяват, подсилват и кристализират, както и как могат да бъдат противодействани чрез алтернативни позитивни  истории;
 • Семействата на ученици ще подкрепят образователния път на децата си с приобщаващ и недискриминационен подход чрез участието си  в създаването на инструментариума.

NEMO също ще има косвено дългосрочно въздействие върху:

 • Младото население в 5-те страни, в които се прилага NEMO, ще се възползва от комуникационната кампания;
 • Училищата ще разполагат с инструментариума и документацията срезултатите от пилотния проект;
 • Институциите ще могат да наблюдават резултатите от пилотния проект и ще получат нова информация през първата фаза на оценка на нуждите.

Основният резултат от проекта в краткосрочен и средносрочен план ще бъде повишаване на осведомеността за положителната стойност и осигуряването на мигранти за обществото на ЕС, особено в онези страни, където политическите елити са по-ксенофобски. Дискриминационните нагласи и подвеждащатаинформация, споделена вновите медии, преодоляват много лесно границите.

Start typing and press Enter to search